PUHETERAPIA TEIJA HAKALA TMI

Laillistettu puheterapeutti, FM, Työnohjaaja (STOry)

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Puheterapia Teija Hakala Tmi
Y-tunnus: 1354042-8
Tuulensuunkaari 16, 02880 Veikkola
p. 0451260062
teija.hakala@puheenilo.fi
www.puheenilo.fi
laillistettu puheterapeutti Teija Hakala, FM

Rekisterin nimi:

Puheterapia Teija Hakala Tmi puheterapiapalveluiden asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin käsittelyn tarkoitus:

Asiakkaan puheterapian arviointiin, suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan liittyvien asiakirjojen käsittely ja tallentaminen, laskutus sekä mahdollisen jatkohoidon järjestäminen

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan tutkimuksen, arvioinnin ja hoidon suunnittelun sekä toteutuksen kannalta tarpeelliset ja välttämättömät tiedot:

 • asiakkaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot
 • alaikäisen huoltajien nimet ja yhteystiedot
 • asiakkaan hoitokertomus, kuntoutussuunnitelmat, lausunnot, lähetteet ja palautteet
 • puheterapiasopimuksessa/-suunnitelmassa yksilöidyt tiedot
 • maksusitoumustiedot
 • asiakkaan hoitoon liittyvät saapuneet asiakirjat
 • terapiamuistiinpanot, harjoitteluohjeet, äänitteet, kuva- ja videotallenteet
 • käyntikerrat ja päivämäärät

 

Puheterapeuttia sitoo salassapitovelvollisuus.

Rekisterin tiedotustavat:

 • asiakasta ja alaikäisen asiakkaan huoltajia informoidaan Puheterapia Teija Hakala Tmi puheterapiapalvelujen tietosuojaselosteesta, joka löytyy yrityksen nettisivuilta www.puheenilo.fi

Säännönmukaiset tietolähteet:

 • asiakkaan ja hänen huoltajansa ilmoittamat tiedot
 • asiakkaan tai hänen huoltajansa luovuttamat aikaisempia hoitoja koskevat asiakirjat
 • asiakkaan puheterapiaan liittyvät vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset (Kela) liitteineen, kuntien, terveyskeskusten ja HUSin maksusitoumuspäätökset, hoitokertomukset, lausunnot, hoidon kannalta tärkeiden yhteistyötahojen antamat tiedot
 • kuntoutuksen yhteydessä muodostuvat tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

 • potilastiedot ovat salassa pidettäviä
 • tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä
 • tietoja voidaan luovuttaa vain asiakkaan tai alaikäisen huoltajan kirjallisella suostumuksella
 • jatkohoitotilanteessa tietoja voidaan luovuttaa potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella asiakkaan tai alaikäisen huoltajan yksilöimälle terveydenhuollon toimintayksikölle/ammattihenkilölle
 • kirjallisella suostumuksella vakuutusyhtiöille
 • asiakastietoja ei luovuteta, eikä siirretä EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle
 • tietojen luovutusta koskee Potilaslaki 785/1992/13§

Rekisterin suojauksen periaatteet:

 • asiakastietoja ei luovuteta sivullisille
 • asiakasrekisteri on manuaalinen ja muodostuu paperisista ja sähköisistä dokumenteista
 • aineistot säilytetään lukituissa arkistokaapeissa, joihin vain rekisterinpitäjällä on pääsy

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Asiakasta ja alaikäisen huoltajia informoidaan hänen oikeuksistaan, joita ovat:

 • tietojen tarkastusoikeus
 • tietojen oikaiseminen
 • tietojen poistaminen
 • tietojen rajaaminen
 • asiakirjojen luovuttamiseen suostuminen / epääminen
 • oikeus peruuttaa suostumus
 • näiden oikeuksien käyttäminen on maksutonta

Asiakkaalla ja alaikäisen huoltajalla on oikeus nähdä ja tutustua itseään koskeviin potilastietoihin ja pyynnöstä saada ne kirjallisena. Mahdollisen korjauspyynnön voi tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisena. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka korjaa tiedon 14 vrk kuluessa ja ilmoittaa siitä pyynnön esittäjälle henkilökohtaisesti tai kirjallisesti.

Rekisteritoiminnan päättäminen:

 • rekisterinpitäjän lopettaessa terveydenhuollon palvelujen antamisen asiakasta koskevat asiakirjat siirretään säilytettäväksi terveyskeskukseen tai KELAan.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja asiakkaan oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä olkaa yhteydessä rekisterinpitäjään.

Rekisteristä vastaavan allekirjoitus:

Veikkolassa 2.1.2019

_________________

Teija Hakala
laillistettu puheterapeutti Teija Hakala, FM